จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จ้างผลิตและเผยแพร่วีดิทัศผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 30 ธันวาคม 2563
  • 2148 เข้าชม