ข้อมูลประเทศและโครงการ

โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปาและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ)
โดย: สุมาวดี พลเศษ
  • 2778 เข้าชม
  • 31 พฤษภาคม 2567