สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทาง R11 อย่างเป็นทางการ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 298 เข้าชม
  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ โครงการก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนผลประโยชน์ที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว จะได้รับร่วมกันจากการดำเนินโครงการ โดยมีท่านงามปะสง เมืองมะนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (MPWT) และท่านมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมตัดแถบผ้าเปิดใช้เส้นทางอย่างเป็นทางการ ณ บ้านโนนสะหวัน เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
เส้นทาง R11 เป็นการสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง สปป.ลาว-ไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-เวียงจันทน์ (Chiang Mai-Vientiane Economic Corridor: CVEC) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันในระดับประชาชน ตลอดจนช่วยส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน อันจะส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และนำไปสู่การพัฒนา สปป.ลาว ได้อย่างยั่งยืนต่อไป