สื่อสารองค์กร

องค์ความรู้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 5453 เข้าชม
  • 11 มกราคม 2561

 

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทย โดยมีเป้าหมายการให้ความช่วยเหลือในช่วงปี 2550-2554 คือ
              (1) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประเทศต่างๆ มีต่อประเทศไทย
               (2) เพื่อให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามีส่วนในการช่วยผลักดันให้มีการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุนของไทยและประเทศคู่ร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
               (3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศไทยและประเทศคู่ร่วมมือ ทั้งระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาค
               (4) เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 
 
               โดยสาขาและโปรแกรมความร่วมมือที่ไทยมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่สำคัญรวม 7 สาขา ได้แก่ การเกษตรและการพัฒนาชนบท การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การปรับปรุงสาธารณสุข การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์