สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา เพื่อหารือการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 570 เข้าชม
  • 20 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา เพื่อหารือถึงแนวนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยที่มีต่อภูฏาน ตลอดจนบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของภูฏานที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของ สพพ. เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ