สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1604 เข้าชม
  • 18 มีนาคม 2564
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานในการนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม” มีความว่าจะซื่อตรง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักสมานฉันท์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยากของประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต