สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สพพ. แถลงนโยบาย “No Gift Policy” ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 80 เข้าชม
  • 26 มกราคม 2567
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้แถลงนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่ว่าจะเป็นก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้กำหนดให้มีการประชุมสำนักงาน เพื่อเน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงเป็นการปลุกจิตสำนึกผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สพพ. ทุกคนเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตร่วมกันในองค์กร สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่า ประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สพพ. โดยมีแนวทางที่ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
1. งดให้ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกในทุกโอกาสและทุกเทศกาล
2. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
3. การแสดงความยินดี หรือความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ ผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
4. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่