สื่อสารองค์กร

องค์ความรู้
นโยบายด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 14508 เข้าชม
  • 11 มกราคม 2561
นโยบายทางด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในนโยบายที่ทุกรัฐบาลพยายามผลักดันและให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน

               สำหรับนโยบายทางด้านการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของรัฐบาลปัจจุบันที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการแถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 มีนโยบายสำคัญที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สพพ. ดังนี้

                  “พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่างๆ และเร่งแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และ
                  “กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่