สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของ สพพ. “การประกวดคำขวัญที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
โดย: NEDA .
  • 593 เข้าชม
  • 15 ธันวาคม 2565

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม โดยการเชิญชวนให้บุคลากร สพพ. ร่วมประกวดคำขวัญที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “สพพ. ร่วมกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และได้ประกาศคำขวัญที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ สพพ. พร้อมนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้ขอให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สพพ. ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี พร้อมที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยืนหยัดในความจริง กล้าปฏิเสธในเรื่องที่ไม่ถูกต้องอันจะก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในองค์กร ดังคำขวัญ “สร้างคุณธรรม นำปณิธาน ร่วมกันต้านคอร์รัปชัน”