สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือ SERVE I.P ในโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 260 เข้าชม
  • 21 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 และนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อัคราชทูตที่ปรึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้เข้าพบ Mr. Florencio Sanches, Executive Director, SERVE I.P สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อหารือโครงการที่หน่วยงาน SERVE I.P มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจาก สพพ. โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่ในทุกระดับของ SERVE I.P เกี่ยวกับการจัดตั้ง Agriculture Bank ตลอดจนหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตต่อไป