สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 500 เข้าชม
  • 2 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดตั้งอาคารสำนักงานพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA) ณ จุด ผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) โดยมีนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ด่านศุลกากรมุกดาหาร โดยมีนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้เกียรติเข้าร่วมหารือกับนายวิไลพัน ไชยะพัน รองหัวหน้ากรมขนส่ง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว  
การประชุมและสำรวจพื้นที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือและสำรวจพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมอาคารสำนักงาน CCA กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ด้าน Custom Immigration และ Quarantine (CIQ) ทั้งฝ่ายไทย และฝ่าย สปป.ลาว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของ สพพ. แก่ สปป.ลาว สำหรับสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับอาคาร CCA ต่อไป พร้อมนี้ ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านระเบียบวิธิปฏิบัติ และการกำหนดกลไกการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนัยดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป