สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 380 เข้าชม
  • 14 สิงหาคม 2566
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมประชุมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State เพื่อหารือเชิงนโยบายพร้อมกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566