Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 137 เข้าชม
  • 16 มกราคม 2567

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)ให้การต้อนรับ ซี.เอ. ชมินดา ไอ.โคโลนเน (C.A. Chaminda I. Collonne) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก และหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศศรีลังกาผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา การผลิตและบริจาคหนังสือเรียนและสื่อการสอน รวมทั้ง ความสนใจของฝ่ายศรีลังกาที่จะขอรับ ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ (Capacity building) เรื่องการบริหารหนี้สาธารณะให้แก่กระทรวงการคลังศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิ