Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาเส้นทางถนนหมายเลข 12 (R12) ท่าแขก – จุดผ่านแดนบ้านนาเพ้า สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 770 เข้าชม
  • 15 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และท่านลิตตา ขัตติยะ อธิบดีกรมขัวทาง พร้อมด้วยผู้แทนกรมขัวทาง กรมขนส่ง กรมแผนงานและการเงิน กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กรมการเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว และผู้แทน สพพ. ได้ร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาเส้นทางถนนหมายเลข 12 (R12) ท่าแขก – บ้านนาเพ้า สปป.ลาว ณ กรมขัวทาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาถนน R12 เริ่มต้นจากเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนหมายเลข 13 ถึงด่านชายแดนนาเพ้า สปป.ลาว เชื่อมต่อกับจุดผ่านแดนสากลจาลอ เมืองกวางบิงห์ เวียดนาม