Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมหารือ ITD บูรณาการการดำเนินงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 658 เข้าชม
  • 15 ธันวาคม 2565
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD)
สำหรับแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยพันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายมนู สิทธิประศาสน์ผู้อำนวยการ ITD และผู้แทนที่เกี่ยวข้องการประชุมหารือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือสำหรับโอกาส และแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งด้านการจัดฝึกอบรม และการศึกษาวิจัย ระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานมีลักษณะเกื้อหนุนและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ภารกิจที่สำคัญขององค์กรในแต่ละมิติเกิดผลสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม และมีความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด