สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
icon-download-list
การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 การปรับใช้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ
การศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 17 การปรับใช้เป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทการให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการ
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.68 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 128
 • เข้าชม : 156
icon-download-list
การศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
การศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 69.53 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2449
 • เข้าชม : 245
icon-download-list
การศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 52.42 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2444
 • เข้าชม : 233
icon-download-list
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีนัยต่อการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน: กรณีศึกษา กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2735
 • เข้าชม : 249
icon-download-list
พลวัตของจีน: กรณีศึกษาการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สปป.ลาว
พลวัตของจีน: กรณีศึกษาการให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) ของ สปป.ลาว
 • ประเภทไฟล์ :.pdf
 • ขนาดไฟล์ : 4.23 Mb
 • จำนวนดาวน์โหลด : 2557
 • เข้าชม : 237
ทั้งหมด5รายการ