สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศ สพพ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 1961 เข้าชม
  • 13 มิถุนายน 2561