สื่อสารองค์กร

เอกสารเผยแพร่
ประกาศ สพพ. เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 1469 เข้าชม
  • 28 มิถุนายน 2562