ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • รองศาสตราจารย์ ณรงค์เดช สรุโฆษิต
    อนุกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย