ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล
    อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 20/05/2502

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

การศึกษา

-

รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-

Master of Arts (International Relations)
Tulane University สหรัฐอเมริกา

-

Doctor of Philosophy (International Relations)
The Claremont Graduate University สหรัฐอเมริกา

2553

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 67
สานักงาน ก.พ.

2554

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน

อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)
กรมเอเชียตะวันออก

2560

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

2557

เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย

2553

ผู้อำนวยการสานัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวง

2552

ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับต้น)
กองเอเชียตะวันออก 2 กรมเอเชียตะวันออก

2551

อัครราชทูตที่ปรึกษา (นักการทูต ระดับชานาญการพิเศษ)
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

2548

อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8)
คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา

2547

ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8)
กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

2546

เจ้าหน้าที่การทูต 8 ว.
กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก

2546

เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองเอเชียตะวันออก 3 กรมเอเชียตะวันออก

2543

เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

2543

เจ้าหน้าที่การทูต 7
กองนโยบายและวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวง

2541

เจ้าหน้าที่การทูต 6
กองนโยบายและวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวง