ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
    รองปลัดกระทรวงการคลัง
ข้อมูลส่วนตัว

วันเกิด : 18 เมษายน 2506

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการคลัง

การศึกษา

2536

Master of Economics (Economics)
Macquarie University, Australia

2532

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2527

รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ต.ค. 65 - ปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวงการคลัง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ต.ค. 61 - ก.ย. 64

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ธ.ค. 58 - ก.ย. 61

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

พ.ค. 58 - พ.ย. 58

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส.ค. 53 - เม.ย. 56

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส.ค. 49 - ส.ค. 53

อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ