จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศของ คพพ. กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 22 ก.ค. 2562
  • 401 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง