จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการศึกษาทบทวนโอกาสและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือทางการเงิน และทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. (ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 13 ธ.ค. 2564
  • 580 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง