จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 ม.ค. 2564
  • 1475 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง