จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตของงานจ้างออกแบบ (Term of Reference: TOR) งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสายส่ง 66 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดีถึงสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสุคาลิ 66/11 kV และการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าย่อยเมียวดี 230 kV ในจังหวัดเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 21 ส.ค. 2563
  • 1058 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง