สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 4
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 17 มี.ค. 2566
  • 188 View

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. เดินทางเข้าร่วมประชุม JICA-NEDA Annual Meeting ครั้งที่ 4 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Mr. HAYAKAWA Yuho Director General, Southeast Asia and Pacific Department เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง (Connectivity) ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งรับฟังแนวความคิดและกระบวนการออกพันธบัตร/ตราสารหนี้ด้านสังคม (Social Bonds) เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของ สพพ. ในการออกพันธบัตร/ตราสารหนี้ด้านสังคม (Social Bonds) ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต