สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา เพื่อหารือการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 20 มี.ค. 2566
  • 217 View

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงธากา เพื่อหารือถึงแนวนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยที่มีต่อภูฏาน ตลอดจนบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของภูฏานที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของ สพพ. เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือกับประเทศภูฏาน ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต