Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนสตึงบทฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 10 ก.พ. 2566
  • 242 View
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State โดยในโอกาสนี้ H.E. Oum Reatrey ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยได้ร่วมรับฟังการหารือเชิงนโยบายพร้อมหามาตรการกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต