สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

ฟอร์มสมัครงานออนไลน์
 • STEP 1
  ข้อมูลส่วนตัว
 • STEP 2
  ประวัติการทำงาน การศึกษา
 • STEP 3
  ความสามารถ
 • STEP 4
  ข้อมูลอื่นๆ
บาท
บาท
กรุณาอัปโหลดเฉพาะไฟล์ .jpg และ .gif เท่านั้น ภาพที่ให้ในการอัปโหลดควรมีขนาด 200 x 200 พิกเซล
• ข้อมูลส่วนตัว
 • รับราชการ
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • บริษัทเอกชน
 • ธุรกิจส่วนตัว
 • อื่นๆ (ระบุโดยชัดเจน)
• ประวัติการทํางาน (ลําดับจากปัจจุบันย้อนไปอดีต และต้องแนบหลักฐานรับรองการทํางานที่ผ่านมา)
1
บาท

• ประวัติการศึกษา
1

• ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน หรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ / ในประเทศ (กรุณาระบุหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องในงาน)
1
• ความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ภาษา ระดับความรู้ความสามารถ
เขียน พูด อ่าน
ไทย
อังกฤษ

• ผลการทดสอบภาษาหรือใบรับรองที่อื่นๆ ที่ได้รับ Language Test or Certificate to be received.
TOEFL
วันที่ได้รับ :
TOEIC
วันที่ได้รับ :

• ความสามารถอื่นๆ

มี
ไม่มี
วันที่ได้รับ :
• แนบเอกสาร
กรุณาแนบเอกสารประเภท JPG, PNG, PDF เท่านั้น

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (เฉพาะตำแหน่งบริหาร)
 • สามารถทำงานให้แก่ สพพ. ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับ สพพ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ สพพ. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของ สพพ. ในการเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามมาตรา 8 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในใบสมัครนี้และเอกสารประกอบทั้งหมดเป็นความจริง ครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่รับรองไว้หรือ มีข้อความในใบสมัครเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิจากผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. และไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการดำเนินการคัดเลือกครั้งนี้ และยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. โดยถือว่าเป็นที่สุด และไม่ติดใจฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้ง สพพ. มีสิทธิที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยประวัติ ของข้าพเจ้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มข้อมูลของผู้ให้ความยินยอมเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ1. ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องคก์ารมหาชน) (สพพ.) ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ สพพ. ข้าพเจ้าตกลงที่จะรับโทรศัพท์อีเมล และถ้าจำเป็น การติดต่อที่บ้านพักหรือที่ทำงานของข้าพเจ้าเพื่อความสะดวกในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร เข้ารับการคัดเลือกฯ

ข้อ2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าบางส่วนได้ถูกเก็บไว้ที่สพพ. โดยผ่านระบบกรรมวิธีข้อมูลบันทึกลงในอุปกรณ์การจัดเก็บโดยเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ผู้รับผิดชอบและจัดส่งข้อมูลเพื่อนำออกมาใช้ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ข้อ3. ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบแล้วและเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้าพเจ้าข้างต้นโดยสมบูรณ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านเข้าใจและลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

อ้างอิงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562