Organization info

Strategy
The four-year strategy of the NEDA (2018-2021)
Contains 4 strategies:
Strategy 1
Develop financial and technical cooperation with neighboring countries to international standards.

It consists of 2 strategies:

Strategy 1 Upgrading the financial service process and develop financial tools Including expanding the total credit limit. consistent with the mission of the NEOP continuously and sustainably

Strategy 2 Create a risk assessment framework for the target countries providing assistance. Including the financial sustainability of the NEDA in carrying out its main missions sustainably

Strategy 2
Integration with other sectors to maximize economic development with neighboring countries.

It consists of 3 strategies:

Strategy 1Develop infrastructure knowledge to further develop and invest in infrastructure for developing countries.

Strategy 2 Create a policy research network for quality infrastructure development.

Strategy 3 Disseminate and communicate knowledge about infrastructure and quality infrastructure development.

Strategy 3
Managing financial resources for sustainability in operations.

It consists of 2 strategies:

Strategy 1 Create alliances by coordinating with agencies in Thailand to have assistance plans/cooperation plans, both financial and academic, that are connected and integrated.

Strategy 2 Work with partners under assistance plans/cooperation plans, both financial and academic, in a connected and integrated manner.

Strategy 4
Continuously develop the organization and enhance its performance.

It consists of 4 strategies:

Strategy 1 Develop and promote human resources (Enhancing Human Resources)

Strategy 2 Increase work performance Work processes by improving operational efficiency (Operational Efficiency)

Strategy 3 Support the adoption of digital technology in every part of the organization (Digital Transformation).

Strategy 4 Create organizational culture and create a mindset for personnel in Resilient Organization.

ความเป็นมา
17 พฤษภาคม 2548

ได้จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) เรียกสั้นๆ NEDA

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
 • หมวดที่ 1

  ว่าด้วย การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่

 • หมวดที่ 2

  ว่าด้วย ทุน รายได้ และทรัพย์สิน

 • หมวดที่ 3

  ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินกิจการ

 • หมวดที่ 4

  ว่าด้วย ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน

 • หมวดที่ 5

  ว่าด้วย การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่

 • หมวดที่ 6

  ว่าด้วย การบัญชี การตรวจสอบ

  และการประเมิน ผลงานของสำนักงาน

 • หมวดที่ 7

  ว่าด้วย การกำกับดูแล

บทเฉพาะกาล เป็นบทว่าด้วยการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงของการเริ่มก่อตั้ง สพพ. เช่นด้านงบประมาณ
และการย้าย-ถ่ายโอนทรัพย์สินและบุคลากรจาก สชพ. /NECF เดิม เป็นต้น

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สพพ.
(ตามที่กำหนดในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ) ประกอบด้วย
 • 1
  การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ
 • 2
  การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน
 • 3
  การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆ ในการให้ความร่วมมือฯ
 • 4
  การประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ
top_view_career_guidance_items
มาตรา 8 ได้กำหนดให้ สพพ. มีอำนาจ ในการกระทำกิจการต่างๆ ดังนี้
 • 1
  ถือกรรมสิทธ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สิทธิต่างๆ
 • 2
  ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใดๆ ได้
 • 3
  ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่า (Grant) และเงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
 • 4
  กู้ยืม (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด) หรือ ระดมเงินทุนเองได้ (ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
 • 5
  เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด)
 • 6
  เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลประกอบกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
 • 7
  ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
 • 8
  เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการดำเนินกิจการ
 • 9
  จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือ ต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
  สำนักงาน