คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้ารับฟังการบรรยาย

โดย: jaruphatm   21/12/2560    148

 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สพพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว จำนวน 12 ท่าน เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายจาก คุณเบญญาภา  ธนาศักดิวัต และคุณมณฑิชา  รักวิจิตรกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ในหัวข้อแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. ในโอกาสที่เดินทางมาฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศไทยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2560