สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง

โดย: jaruphatm   07/12/2560    191

 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ที่ปรึกษาคณะโฆษกกระทรวงการคลัง) และนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (โฆษกกระทรวงการคลัง) เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลังเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560