งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย: jaruphatm   24/11/2560    191

 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สานสัมพันธ์ NEDA ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ” เพื่อส่งเสริมความรู้และสานสัมพันธ์บุคลากร โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ทะเลเกาะขาม รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุป การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และสันทนาการต่างๆ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560