สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

โดย:   07/07/2557    1542

ความหมายของส่วนต่างๆ ของธงชาติศรีลังกา 
 
 ราชสีห์ หมายถึง ชาวสิงหล 
 ดาบ         หมายถึง อธิปไตยของประเทศ 
 ด้ามดาบ หมายถึง ดิน น้า ลม ไฟ 
 แผงคอของราชสีห์ หมายถึง การนับถือศาสนา ปัญญา และสมาธิ 
 เคราของราชสีห์ หมายถึง ค้าพูดที่บริสุทธิ์ 
 จมูก         หมายถึง สติปัญญา 
 อุ้งเท้าหน้า         หมายถึง ความมั่งคั่ง 
 แถบสีเขียว         หมายถึง ชาวมุสลิม 
 แถบสีส้ม หมายถึง ชาวทมิฬ 
 ขอบสีเหลือง หมายถึง ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ 
 ใบโพธิ์ หมายถึง ศาสนาพุทธ 
 ใบโพธิ์ 4 ใบ หมายถึง ความมีเมตตา ความเป็นมิตร ความสุข และความสงบร่มเย็น 
 พื้นสีแดงเข้ม หมายถึง ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอื่นๆ