ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
รองผู้อำนวยการ สพพ.