คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
รองปลัดกระทรวงการคลัง
นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ
รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกุศล แย้มสอาด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอรรคศิริ บุรณศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรัชย์ อัตนวานิช
ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้