คณะผู้บริหาร

รองผู้อำนวยการ สพพ.
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ สพพ.
พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล
รองผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนัก
นายณรรถพล ประสพโชค
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1
นายกีรติ เวฬุวัน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน
นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
นางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2
นายอธิวัตร ลวพิมล
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน