คำรับรองการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด

เลือกปี

หัวข้อ
ปี
ดาวน์โหลด
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 เดือน) 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (9 เดือน) 2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เดือน) 2560
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (6 เดือน) 2559
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (12 เดือน) 2559
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6 เดือน) 2558
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (12 เดือน) 2558
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6 เดือน) 2557
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (12 เดือน) 2557
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2556
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (12 เดือน) 2556
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 2555
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. 2555
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (12 เดือน) 2555
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2554
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2554 ก.พ.ร. 2554
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (12 เดือน) 2554
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2553
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2553 ก.พ.ร. 2553
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (12 เดือน) 2553
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2552
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2552 ก.พ.ร. 2552
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (12 เดือน) 2552
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2551
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. 2551
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2550
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2550 ก.พ.ร. 2550
คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2549
รายงานประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2550 ก.พ.ร. 2549