ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก