วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน"

พันธกิจ
          1. เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
          2. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

เป้าหมายหลัก
          1. ให้ความร่วมร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
          2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
          3. บริหารจัดการด้านการเงินให้สามารถรองรับความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างยั่งยืน
          4. พัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล

ค่านิยมองค์กร