การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ

  การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน

(ณ กันยายน 2560)

 

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ลำดับที่

หลักสูตร

ระยะเวลา

รวม

 
 

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

 

 

 

1

The Training Programme to Strengthen the Capacity of Neighbouring Countries in Project Operation and Management

 ก.ย. 50

6

 

2

Sub-Regional Seminar on Development Assistant from NEDA"

 ส.ค. 53

14

 

3

Road Safety Engineering Workshop

 มี.ค.- เม.ย. 54

12

 

4

Debt Management and Fiscal Issues

 ก.ค. 54

11

 

5

Airport Management

 ก.ค. 54

6

 

6

GMS Trade Facilitation and Logistics Development

 ก.ย. 54

9

 

7

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทางหลวงชนบท ครั้งที่ ประจำปี 2011 (International Symposium on Rural Road 2011) และประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนของสหพันธ์งานทางนานาชาติ (IRF Workshop on Roadside Safety & Work Zone Safety Application)

 เม.ย. 55

6

 

8

Optimizing Water Supply System Training for South-East Asia Trainees

 พ.ค. 55

7

 

9

Debt Management and Fiscal Issues

 พ.ค. 55

12

 

10

Flood Protection and Prevention Program

 มิ.ย. 55

10

 

11

การรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Safety Program)

 ก.ค.- ส.ค. 55

8

 

12

Trade Facilitation and Logistics Development

 ก.ย. 55

4

 

13

Trade Facilitation and Logistics Development

 ก.พ. 56

5

 

14

Advanced Power Distribution Maintenance and Power Quality Improvement

 มี.ค. 56

11

 

15

Debt Management and Fiscal Issues

 พ.ค. 56

11

 

16

Project Management for Road and Bridge Constuction

 มิ.ย. 56

12

 

17

Project Management, Monitoring and Evaluation

 ธ.ค. 56

12

 

18

Conventional Navigation Aids, ILS Maintenance Training Course

 ก.พ.- มี.ค. 57

12

 

19

Debt Management and Government Bond and Issuance

 มิ.ย. 57

16

 

20

Sophisticated Waterworks Systems

 ส.ค. 57

3

 

21

โครงการศึกษาดูงาน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบ กิจการสาขา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 พ.ย. 57

16

 

22

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จาก MOF เวียดนาม ในหัวข้อ "NEDA's Projects in Vietnam"

 ธ.ค. 57

6

 

23

การศึกษาดูงานการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรและแนวทางการดำเนินงานระบบศุลกากรผ่านแดน

 ก.พ. 58

9

 

24

โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับผู้สอนการบัญชี

 พ.ค. 58

37

 

25

Innovative Financing

 ก.ค. 58

15

 

26

โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนธนาคารและโครงการศึกษาดูงานสินเชื่อรายย่อยและกลุ่มผลิตรายย่อย

 ส.ค. 58

32

 

27

Water Supply Management to Improve Quality of Life 2015

ส.ค.-ก.ย. 58

13

 

28

Project Management in the Context of GMS Cooperation

ม.ค. 59

16

 

29

Border Crossing Facility Management and Customs Transit System

พ.ค. 59

16

 

30

Innovative Financing

มิ.ย. 59

16

 

31
32

Hignway Management
Project Risk Management in Infrastructure Projects 

 ส.ค. 59
ธ.ค. 59

16
13

 

 

รวมทั้งสิ้น  389 คน 

ที่มา : สำนักบริหารโครงการ 2

     

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2559

     

 

เอกสารแนบ

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน