ทิศทางนโยบายขององค์กร

 แนวทางในการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานในอนาคต สพพ.

     1. ส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค

     2. สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคและขยายการค้าของอาเซียนไปยังเอเชียใต้และซีกโลกตะวันตก

     3. สนับสนุนให้มีโครงการเปิดประตูการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวน ประชากรและกำลังซื้อมาก โดยสร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านการคมนาคม ขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านไปสู่ประเทศที่ 3 เช่น จีน อินเดีย และบังคลาเทศ เป็นต้น

     4. สนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบนเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ เพื่อพัฒนาเส้นทางเหล่านั้นให้กลายเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 

เนวิน  สินสิริ  

ผู้อำนวยการ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)