คณะอนุกรรมการ

  

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

1. นายกุศล  แย้มสอาด 

ประธานอนุกรรมการ

2. นายนรินทร์  เยี่ยมสมบัติ

อนุกรรมการ

3. นายอรรถพล  อรรถวรเดช

อนุกรรมการ

4. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์

อนุกรรมการ

5. นายเนวิน  สินสิริ

อนุกรรมการ

6. นางสาวมัญชุลา  ศิริเจริญ

เลขานุการ

7. นายภัทรกร  การะพิมพ์ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณากลั่นกรองหรือยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศของ สพพ. ก่อนเสนอ คพพ. พิจารณา

2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่ คพพ. และ สพพ.

3.แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการฯ

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก คพพ.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

1. นายเพ็ญศักดิ์  ชลารักษ์

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

อนุกรรมการ

3. นางปัทมา  เธียรวิเศษฎ์สกุล

อนุกรรมการ

4. นายอรรคศิริ  บุรณศิริ

อนุกรรมการ

5. นายกุศล  แย้มสอาด

อนุกรรมการ

6. นายณรงค์  ป้อมหลักทอง

อนุกรรมการ

7. ผู้ตรวจสอบภายใน

เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลสถานะทางการเงินของ สพพ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพพ.

3. ช่วย คพพ. ในการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

4. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

5. ประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นระบบตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ คพพ.

7. กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินงานของ สพพ.

8. เปิดเผยรายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบในรายงานกิจการประจำปีของ สพพ.

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ คพพ. มอบหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ.

1. นายปรเมธี  วิมลศิริ

ประธานอนุกรรมการ

2. นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์

อนุกรรมการ

3. นายธีรัชย์  อัตนวานิช

อนุกรรมการ

4. นายวุฒิเดช  ชำนิกิจ

เลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สพพ. ตามกรอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างและให้นำผลการประเมินดังกล่าวพร้อมทั้งความเห็นเสนอให้ คพพ. เพื่อพิจารณาต่อไป

2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการกำหนดและติดตามผลการผฏิบัติงานตามกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (KPI) ของ สพพ.

1. นายอรรคศิริ  บุรณศิริ

ประธานอนุกรรมการ

2. นางสาวสุชาดา  ไทยบรรเทา

อนุกรรมการ

3. นางเอกสิริ  ปิณฑะรุจิ

อนุกรรมการ

4. นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส

อนุกรรมการ

5. นายฤทธิ์  ศยามานนท์

อนุกรรมการ

6. นางสาวสุมิตรา  พูลทอง

อนุกรรมการ

7. นายเนวิน  สินสิริ

อนุกรรมการ

8. นายชูวิทย์  มิตรชอบ

เลขานุการ

9. นายระพิพิษณ์  พรหมนารท

ผู้ช่วยเลขานุการ

10. นางสาวสุขุมา  สาระหงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. เพื่อติดตามและให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของ สพพ.

2. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ และติตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) ให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ของ สพพ.

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ สพพ.

1. นายธีรัชย์  อัตนวานิช

ประธานอนุกรรมการ

2. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล

อนุกรรมการ

3. นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์

อนุกรรมการ

4. นายถาวร  เสรีประยูร

อนุกรรมการ

5. นายเนวิน  สินสิริ

อนุกรรมการ

6. นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์

เลขานุการ

7. นายกีรติ  เวฬุวัน

ผู้ช่วยเลขานุการ

8. นางสาววิภา  สีโสด

ผู้ช่วยเลขานุการ

9. นางสาวสุขุมา  สาระหงษ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

1. นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์

ประธานอนุกรรมการ

2. นายสุวิชญ  โรจวานิช

อนุกรรมการ

3. นางสาววชิรา  ตีรกรวิเศษภักดี

อนุกรรมการ

4. นางสาวสุนทรี  สุภาสงวน

อนุกรรมการ

5. นางจิราพร  คูสุวรรณ

อนุกรรมการ

6. นายเนวิน  สินสิริ

เลขานุการ

7. นางสาวมัญชุลา  ศิริเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาโครงสร้าง แผนพัฒนาบุคลากร และอัตรากำลังเพื่อนำเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาเสนอแนะ และกำนหดมาตรฐานค่าตอบแทน เพื่อปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ เพื่อนำเสนอ คพพ. พิจารณาอนุมัติ

3. เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อ คพพ. พิจารณาอนุมัติ

4. แต่งตั้งคณะทำงาน หรือบุคคลเพื่อทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่

5. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ คพพ. มอบหมาย