ยุทธศาสตร์

 
ยุทธศาสตร์ 4 ปีของ สพพ.(พ.ศ.2561-2564)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการเกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนกรอบความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้านได้
มาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์
  
1. จัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country
Strategy) ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อตกลงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ กับประเทศเพื่อนบ้านโดย
ให้ความสำคัญกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา
3. พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น การประเมิน
ความเสี่ยงในการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการที่แล้วเสร็จ และการจัดทำข้อกำหนดทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ริเริ่มและพัฒนาโครงการความร่วมมือให้ตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และสอดคล้องกับพลวัตของนโยบายต่างๆ


ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

เป้าประสงค์

1. เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง สพพ. และประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาค และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเจริญเติบโตแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์  
1. ทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และสนับสนุนการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม
2. ใช้ความร่วมมือตามกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในการประสานความร่วมมือระหว่าง 
หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้ทรัพยากร 
3. ประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและส่งเสริมการบูรณาการในการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ รวมทั้งพัฒนาการจัดการองค์ความรู้เพื่อนำบทเรียนที่ผ่านมาไปจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการในอนาคต
4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาคประชาชนเข้าใจบทบาทและผลงานของประเทศไทยในโครงการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการและผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงาน

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ สพพ. มีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการดำเนินงานและรองรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน
2. พัฒนานวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

กลยุทธ์
1. แสวงหาแหล่งเงินที่เหมาะสมจากตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ สพพ. ให้มี 
ความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. พิจารณาแนวทางการให้ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น การร่วมทุน
และการร่วมลงทุน การกู้ต่อ การเป็นตัวแทนการให้กู้ และการให้กู้ร่วมกับองค์กรอื่น     
3. บริหารเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหนี้ และระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถรองรับการดำเนินงานของ สพพ.
ในอนาคต
4. จัดทำกรอบความยั่งยืนทางการเงินของ สพพ. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านมีความยั่งยืน และสามารถรักษาระดับความน่าเชื่อทางด้านเครดิตขององค์กร

      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้การบริหารงานภายใน สพพ. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 3. เพื่อสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะในการดำเนินงานในแต่ละด้านควบคู่กับธรรมาภิบาล
 4. เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการทำงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
และจริยธรรม
3. เปิดเผยข้อมูลองค์กรที่ดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านต่อสาธารณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินงานของเอกชนและสาธารณชน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานภายในของ สพพ. ให้สอดคล้องกับ พรบ. และระเบียบต่างๆ ของทางราชการ รวมถึงป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
5. พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
6. ให้บุคลากรในองค์กรมีโอกาสในการเสนอความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในทุกๆ ด้าน
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ สพพ. พ.ศ. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างปี 2559 - 2561
รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) การศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ สพพ. พ.ศ. 2558 - 2560