ความเป็นมา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (Public Organization) เรียกสั้นๆ ว่า NEDA ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 39 ก ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย 7 หมวด 54 มาตรา และ 1 บทเฉพาะกาล ดังนี้
     หมวดที่ 1 ว่าด้วย การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่
     หมวดที่ 2 ว่าด้วย ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
     หมวดที่ 3 ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินกิจการ
     หมวดที่ 4 ว่าด้วย การประสานการปฏิบัติการ
     หมวดที่ 5 ว่าด้วย ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน
     หมวดที่ 6 ว่าด้วย การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานของสำนักงาน
     หมวดที่ 7 ว่าด้วย การกำกับดูแล
     บทเฉพาะกาล เป็นบทว่าด้วยการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงของการเริ่มก่อตั้ง สพพ. เช่นด้านงบประมาณ และการย้าย-ถ่ายโอนทรัพย์สินและบุคลากรจาก สชพ. /NECF เดิม เป็นต้น

     วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ สพพ. (ตามที่กำหนดในมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาฯ) ประกอบด้วย
     1. การให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆ ทั้งด้านการเงินและวิชาการ
     2. การให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
     3. การศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายตลอดจนมาตรการต่างๆในการให้ความร่วมมือฯ
     4. การประสานการใช้อำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการความร่วมมือฯ

     นอกจากนี้ มาตรา 8 ได้กำหนดให้ สพพ. มีอำนาจในการกระทำกิจการต่างๆ ดังนี้
     1. ถือกรรมสิทธ์ มีสิทธิครอบครองและมีทรัพย์สิทธิต่างๆ
     2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมใดๆได้
     3. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแบบให้เปล่า (Grant) และ เงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
     4. กู้ยืม (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด) หรือ ระดมเงินทุนเองได้ (ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด)
     5. เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน (ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด)
     6. เป็นตัวแทนหรือนายหน้า หรือมอบหมาย หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลประกอบกิจการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
     7. ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การ หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้
     8. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าบริการ หรือค่าตอบแทนอื่นใดในการดำเนินกิจการ
     9. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน