สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. บรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย: จารุภัทร์ มังคลสุต
  • 16 ต.ค. 2561
  • 983 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงบทบาท และภารกิจหน้าที่ของ สพพ. แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยาย ณ สพพ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต