ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายกีรติ เวฬุวัน
    รองผู้อำนวยการ
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 500
ข้อมูลส่วนตัว

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน