ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นายระพิพิษณ์ พรหมนารท
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
    E-mail : [email protected]
    โทร. 02-617-7676 ต่อ 300
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน