ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
    อนุกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ