ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
  • นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์
    อนุกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ